Gia công đóng nẹp thiếc lịch 1 tờ

Gia công đóng nẹp thiếc lịch 1 tờ được gia công rất nhiều cho các loại lịch 1 tờ của các trường học nhưng ngày nay lịch treo tường 1 tờ được thay thế nẹp thiếc bằng nẹp nhựa nhằm giảm giá thành và đẹp hơn

Kiến thức